Du er her  Forsiden Registrering Guldsmede

 

Guldsmede (Odonata) i Holmegårds Mose:

- Lars Iversen, 2007.

 

Nedenstående liste indeholder en oversigt over guldsmede fundet i Holmegårds Mose. Data stammer primært fra egne observationer i perioden 1998-2006, men der er også hentet tilgængelig information fra fugleognatur.dk og Holmen 2001 (http://www.holmegaard-mose.dk/vandtaeger.html).

Arternes nationale status følger rødliste vurderingen fra 2005 hvor følgende kategoriseringer benævnes her:

EN – moderat truet

LC - ikke truet

NA – ikke mulig bedømt

Desuden er der givet en generel notits om artens udbredelse i Danmark også i forhold til det faunadistrikt Holmegårds Mose tilhører.

Til orientering er brugt følgende kort over mosen med numre angivet til hvert enkelt skær: http://www.holmegaard-mose.dk/landkort-mosen.gif (Rune Larsen ©).

 

Om guldsmedefaunaen i Holmegårds Mose kan man sige at den i hovedtræk repræsenterer den typiske artssammensætning for større eutrofe vande i SZ og LFM. Dog er der flere steder der har mere interessante guldsmede. Specielt skal nævnes skær 36,37, 38 og 40, der ikke lader til at være præget af andefodring og skidtfisk, med dertilhørende eutrofiering, i samme grad som mange af de østlige skær.

 

Artsliste:

 

 Vandnymfer (Zygoptera):

 

Blåvinget Pragtvandnymfe (Calopteryx splendens):

DK: LC – knyttet til vandløb og lokalt almindelig i det meste af landet.

HM: Enkelte observationer i den østlige del af mosen. Arten er almindelig i Suså systemet øst og vest for mosen og det må forventes at det drejer sig om tilflyvende dyr herfra.

 

Almindelig Kobbervandnymfe (Lestes sponsa):

DK: LC – udbredt og almindelig i hele landet.

HM: Findes udbredt i hele mosen.

 

Sortmærket Kobbervandnymfe (Lestes dryas):

DK: LC – tidligere lokalt almindelig, men har spredt sig de seneste år og findes nu ved alle egnede levesteder.

HM: Ældre ynglebestand i skær 40. Arten er typisk for sommerudtørret og soleksponeret vande. Blev i 2006 set æglæggende ved Westphalerskæret. Arten vil formentlig etablere sig i dette skær efter trærydningen der blev foretaget i 2005.

 

Rødøjet Vandnymfe (Erythromma najas):

DK: LC – almindelig, især i øst Danmark

HM: Yngler og er almindelig i alle de større tørvegrave. Er specielt talrig hvor der er rig flydebladsvegetation.

 

Lille Rødøjet Vandnymfe (Erythromma viridulum):

DK: NA – en ny art i DK (2001), derfor ikke rødlistet. Har spredt sig voldsomt og er nu almindelig i distrikterne F, LFM, SZ, NWZ og NEZ.

HM: Fundet i stort tal i 2005. Arten yngler i flere af de større tørvegrave både i den østlige del og i den vestlige del. Er talrig hvor der er rig undervandsvegetation og rimelige mængder trådalger.

 

Spyd-Vandnymfe (Coenagrion hastulatum):

DK: LC – lokalt almindelig i DK, dog lokal og sjælden i LFM og SZ.

HM: Fundet ynglende i skær 36,37,38 og 39. Kan visse år være meget fåtallig.

 

Hue-Vandnymfe (Coenagrion armatum):

DK: EN – i nyere kun kendt fra 2 lokaliteter i henholdsvis B og NWJ.

HM: En enkelt hun blev i maj 2003 fundet på stigen mellem skær B og 39/40. Skønt arten er blevet eftersøgt er det ikke lykkedes at genfinde den. Skær 36 og til dels også 38 ligner dog mulige levesteder for C. armatum og det skal ikke udelukkes at arten har en mindre bestand i disse.

 

Hestesko-Vandnymfe (Coenagrion puella):

DK: LC – almindelig i hele DK

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Flagermus-Vandnymfe (Coenagrion pulchellum):

DK: LC – almindelig i hele DK

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Almindelig Vandnymfe (Enallagma cyathigerum):

DK: LC – almindelig i hele DK

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Stor Farvevandnymfe (Ichnura elegans):

DK: LC – almindelig i hele DK

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Ægte guldsmede (Anisoptera):

 

Siv-Mosaikguldsmed (Aeshna juncea):

DK: LC - mere almindelig i Jylland og NEZ. Lokale og meget spredte forekomster i F, LFM, SZ og NWZ.

HM: Fåtallig men kan ses i hele mosen, oftest i den nordlige del. Eftersøgning har kun vist larver og exuvier i skær 37 og det er muligvis det eneste skær arten yngler i.

 

Efterårs-Mosaikguldsmed (Aeshna mixta):

DK: LC – almindelig i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Blå Mosaikguldsmed (Aeshna cyanea):

DK: LC – almindelig i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Brun Mosaikguldsmed (Aeshna grandis):

DK: LC – almindelig i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Kileplet-Mosaikguldsmed (Aeshna isosceles):

DK: LC – tidligere rødlistet og lokal. Har de seneste 10 år spredt sig og er nu almindelig på øerne. Mangler tilsyneladende i Jylland.

HM: Blev første gang fundet i 2001, ved en enkelt hun i tørveskær 40. Året efter blev den genfundet i stort tal i skær 40. De seneste år har arten spredt sig og yngler nu i de fleste af de store næringsrige tørveskær.

 

Stor Kejserguldsmed (Anax imperator):

DK: LC – første gang fundet i 1994, har spredt sig hurtigt og er nu almindelig i det meste af landet.

HM: Første gang fundet i 2004. Yngler i flere af de større tørveskær i den østlige og vestlige del af mosen.

 

Håret Mosaikguldsmed (Brachytron pratense):

DK: LC – udbredt i hele landet, talrig i den østlige del af landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Grøn Smaragdlibel (Cordulia aenea):

DK: LC – udbredt og almindelig i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Glinsende Smaragdlibel (Somatochlora metallica):

DK: LC – udbredt i hele landet, talrig i den sydøstlige del af landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Plettet Smaragdlibel (Somatochlora flavomaculata):

DK: LC – spredt udbredelse, kan være lokalt almindelig.

HM: Ses i hele mosen. Der er fundet larver i skær 36,37,38 og 40, det må formodes at det er i denne del af mosen at plettet smaragdlibel.

 

Fireplettet Libel (Libellula quadrimaculata):

DK: LC – udbredt og almindelig i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Blå Libel (Libellula depressa):

DK: LC – udbredt i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Spidsplettet Libel (Libellula fulva):

DK: LC – Lokalt almindelig i EJ og SZ.

HM: Enkelte dyr set i HM. Arten er bundet til åløb eller større rene søer og har en stor bestand i Susåen vest for mosen. Det må formodes at de observerede dyr stammer derfra.

 

Stor Blåpil (Orthetrum cancellatum):

DK: LC – udbredt i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

Almindelig Hedelibel (Sympetrum vulgatum):

DK: LC – udbredt og almindelig i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande, dog ikke så talrig som blodrød hedelibel.

 

Gulvinget Hedelibel (Sympetrum flaveolum):

DK: LC – tidligere spredt forekomne men er under spredning og er nu almindelig i hele landet.

HM: Gammel bestand i skær 40. Blev i 2006 set lægge æg i Westphalerskæret, hvor arten nok vil yngle fremover.

 

Blodrød Hedelibel (Sympetrum sanguineum):

DK: LC – udbredt og almindelig i hele landet.

HM: Almindelig i de fleste permanente vande.

 

Sort Hedelibel (Sympetrum danae):

DK: LC – fundet i hele landet, meget lokal i distrikterne F, LFM og SZ.

HM: Gammel bestand i tørveskær 40, hvor arten stadig findes. Yngler desuden i skær 37.

 

Lille Kærguldsmed (Leucorrhinia dubia)

DK: LC – Lokalt almindelige i Jylland og NEZ. I nyere tid kun fundet enkelte steder i LFM og SZ.

HM: Meget fåtallig, men fundet løbende siden 1999 i og omkring skær 40.

 

Nordisk Kærguldsmed (Leucorrhinia rubicunda):

DK: LC – Lokalt almindelig i Jylland. I nyere tid kun fundet enkelte steder i LFM og SZ, er dog mere talrig end foregående art.

HM: Talrig omkring skærene 36-40, ses i det meste af mosen og kan meget vel yngle flere steder.