Henvisninger

Flora:
Om plantevæksten og tørvedannelsen i Holmegårds mose. P.Grøntved. "Om jord og planter" 1961.
Holmegårds Mose. En formationsstatistisk undersøgelse i 1935-37. P. Grøntved. Særtryk af Flora og Fauna 75. årg. 2 hæfte 1969
Oversigt over botaniske lokaliteter på Sjælland. Palle Gravesen.1976. - Overvågning af Mygblomst i 2004-2006 i Storstrøms Amt. Arbejdsdokument udarbejdet af AGLAJA 2006. Eigil Plöger og Gunvor Asbjerg.

Fauna:
Fiskebestanden i Suså 2000. Status år 2000 - Udvikling - Fremtid. Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt.
Tidsskrift for miljø og natur: Vand og Jord. "Når sø-miljøet får et rap". Nr. 3 September 2000.
Rovfugle nedskydes i stort tal. Artikel om Jens Dahl Mikkelsens rapport. Niels Nørgaard. Levende Natur. 1985 nr.1
Holmegårds Mose, en feltherpetologisk perle. Lars Iversen. Nordisk Herpetologisk Forening. Årg. 43, nr. 2 (2000) s.39-42.
Gødstrup Enghave 2004. Hans Erik Jørgensen. DOF/Storstrøm - Ynglefugle i Gødstrup Engsø 2004. Hans Erik Jørgensen.
Ynglefugle i Holmegårds mose / Porsmose 2006. Hans Erik Jørgensen. Storstrøms Amt.
Ynglefugle i Gødstrup Engsø 2005. Hans Erik Jørgensen. Storstrøms Amt.

Fredning og naturgenopretning:
DNs fredningsforslag. Dec. 2002. : Kort : (GIF-grafikfil 152 kb)
Naturklagenævnets afgørelse om fredningen. Maj 2009 (PDF 2 MB)
Naturklagenævnets afgørelse om erstatningen. Maj 2009 (PDF 1 MB)
Fredningskendelse af Holmegård Mose. Fredningsnævnet for Storstrøms Amts nordlige fredningskreds 1985.
Frednings bestemmelser for Holmegård mose. Fredningsnævnet den 9 december 2005.
Holmegårds højmoses usikre fremtid. (524 kb). Margit Bloch-Petersen, Marianne Lindhart, Camilla Merkel, Pernille Nielsen, Bende Storgaard Sørensen. RUC. 2001.
Naturgenopretning i Holmegårds Mose. Maria Schou, Pia Krüger Johansen, André Frederiksen, Anders Jonsson. RUC. 2001.
Holmegårds Mose, Naturpleje og naturgenopretning. Forundersøgelse. Teknisk rapport. Okt.2003

Generelt om Holmegårds Mose:
Erindringer om Danmarks skove og skovbrug. Dansk Skovforenings Tidskrift 41. Hæfte 8. - Om afvandings- kulturarbejder paa Gisselfeld Kloster og Holmegaards Gods. Hedeselskabets Tidskrift. A. Freiberg. 1929.
DANSKE NATURLOKALITETER. Natur og Ungdom. En naturhistorisk undersøgelse af højmoserne Holmegaards Mose, Storelung og Skidendam. 1973. Bogen er scannet i 4 dele på hver ca. 1,3 MB (PDF-filer) Kort over Holmegård Mose. Ca. 150 kb (GIF-fil) 1.Del - 2.Del - 3.Del - 4.Del.
Om Kulturarbejder paa Porsmosen under Gisselfeld. Tidskrift for Opmaaling- Matrikulsvæsen, bind 12.
Pleje-og Stiplan for Holmegård Mose. Storstrøms Amt - Landskabskontor 1989. Sjælden, gammel naturskov på Sydsjælland - har brug for beskyttelse og fremtidige vækstmuligheder. Jesper Petersen. Naturens Verden 1993/8.
Skov- og Naturstyrelsen vedrørende beskyttelseskrævende naturskov i og ved Holmegaard Mose.
Susåen - fra kilde til havstok. Verner Carlsen. Illustrator: Mads Stage. Suså - komiteen.


Generelt om moser:
Moseplejebogen : retningslinier for pleje af moser og enge. Erik Vinther. Fredningsstyrelsen.1985.
Overvågning af Højmoser. Skov- og Naturstyrelsen. 1987
Fredede områder i Danmark. Knud Dahl. 7.udgave. Danmarks Naturfredningsforening. Skarv / Høst. 1995.
Fænomenet højmoser. Mette Risager og Michael Stoltze. Naturens Verden 1999. Årgang 82.
Substralregn - Naturen bliver for grøn - Ammoniakken falder ned fra oven. Kaskelot. August 2004.
Sphagnum- og lyngforsøg på tidligere tørveindvindingsareal i lille Vildmose. Nordjyllands Amt / Skov-og Naturstyrelsen. Mette Risager. 2005.


Arkæologi:
Trollesgave-bopladsen. Et eksempel på anvendelse af EDB inden for arkæologien. Anders Fischer og Bjarne N. Mortensen. Nationmussets Arbejdsmark 1977. Nationmuseet.
Senpalæolititum. "Da klinger i muld......". 25 års arkælogi i Danmark. Jysk Arkæologisk Selskab.
På sporet af stenalderens jægere og fiskere i Sydsjællands indland. Henrik Schilling. Sydsjællands Museum.
Maglemosekulturens bosættelse i Holmegårds Mose - miljøets diktat eller kulturelle valg. Henrik Schilling. København, 1999. - 3 bd.
Fra Nationalmuseet arbejdsmark. 1945. Gyldendahlske Boghandel. En 8000-aarig stenalderboplads i Holmegaards Mose. C.J.Becker.
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og historie. Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 1924.
14 Bind. Nye fund fra den ældste Stenalder. Holmegaard og Sværdborgfundene. H.C.Broholm.- Danmarks Oldtid. Stenalderen. Johannes Brøndsted. Gyldendal.1957.
Kulturarv i Holmegårds mose - oplæg til varig beskyttelse af dele af mosen og dens bredzone. Rapport udgivet af Kulturarvsstyrelsen 2004.
(Link til Kulturvsstyrelsens hjemmeside - ca. 2 MB )Oldtidens ansigt. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab og Jysk Arkæologisk Selskab.1990.


Historie:
Arbejdets folk i tre sogne. Hans Hansen. Arbejderhistorisk forening i Holmegaard. 1990. - Erindringer om Danmarks skove og skovbrug. Dansk Skovforenings Tidsskrift. 41 hæfte 8. N. Holten 1956.


Turbeskrivelser: Holmegaards mose. Storstrøms amt. Tekninsk forvaltning landskabskontoret.