Holmegaard mose

 Forside
   Nyt på hjemmesiden
   Om hjemmesiden


Frivillig naturpleje 2021 den 25/4


Friske naturplejere 2018
Glade naturplejere fra april 2018


Siden 2007 har Næstved DN i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget en frivillig naturpleje af et område i Holmegårds mose.
HAR DU LYST TIL AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR AT GENSKABE NATURVÆRDIERNE I MOSEN VED AT FÆLDE TRÆER - SÅ HAR DU CHANCEN HER!.
Vi mødes søndag den 25. april kl. 10.00.
Ved at fælde træerne forøges chancerne for at den naturlige vegetation kan genskabes efter mange års misligholdelse og dræning. Den nye fredning af mosen har åbnet muligheder for bedre naturpleje og en vandstandshævning. Træfældning kombineret med vandstandshævelser kan skabe nye muligheder for, at den helt særegne og spændende højmosenatur kan genskabes. Et birketræ drikker ca. 400 liter vand i døgnet, så derfor gør det en stor forskel for mosen, hvis træerne fjernes. Man får god motion og frisk luft, men vi holder også nogle hyggepauser, hvor vi slapper af, snakker om natur, og hvad der ellers er lyst til. Alle er velkomne!
Flere oplysninger her!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til hjemmesiden om Holmegård mose

Reel oplysning om mosen       

Denne hjemmesides formål er at udbrede kendskabet til Holmegård mose, Porsmosen og Gødstrup sø. Disse tre store naturområder er beliggende på et lavtliggende område, der bliver gennemløbet af Susåen, i Sydsjælland lidt nord for Næstved. Holmegård Mose er Sjællands største højmose, som er dannet efter flere tusind års vækst af sphagnum. Højmosen indeholder store botaniske seværdigheder, et meget rigt og enestående dyreliv, endvidere indeholder mosen store mængder arkæologiske rester fra den tidlige stenalder og maglemosetiden. Porsmosen er et stort eng og mose-område med et rigt fugleliv, som især i forår og efterår besøges af store mængder trækfugle. Gødstrup sø, tidligere betegnet som Gødstrup Enghave, er en stor åben sø med et rigt fugleliv, både i yngletiden og i træktiden.

Naturområdernes tilstand er efter mange års tørvegravning, kvælstofforurening fra især svinebestande, systematisk dræning, ande- og fasanopdræt til jagt og intensiv skovbrug og landbrug blevet forringet betydeligt. Naturgenopretningen i Gødstrup Engsø i 2002 og fredningen i 2004 af Holmegaard mose, begge på foranledning af DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING har givet håb om nye tider for naturen. Desværre er nogle af skaderne uoprettelige og flere trusler, som f.eks. kvælstofforureningen, truer fortsat mosens eksistens på længere sigt.

Heldigvis er der stadig gemt store naturværdier i naturområderne, og man kan opleve et både rigt og spændende plante- og dyreliv i områderne.

De tre store naturområder er alle privatejet af Holmegårds Gods, Gisselfeld Kloster, Broksø Gods og af en række store og små lodsejere.
Adgang til områderne foregår i henhold til reglerne som gælder for færdsel i privatejet skove og på færdsel på uopdyrkede arealer i henhold til naturbeskyttelsesloven. Hvilket i praksis betyder at der er offentlig adgang på hele moseområdet.

Hvis du har en Facebook profil kan du besøge "Holmegård Mose" Facebook-gruppen: Klik her!

 Mosen

 Tilstand

 Naturgenopretning

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosen

Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside